TIÊU ĐIỂM :

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Cà phê Doanh nhân

Căn cứ Công văn số 5605/UBND -KTKH ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức ” Cà phê Doanh nhân”. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp chủ trì tổ chức 2 lần/ tháng vào lúc 6h30 đến 8h00 thứ 5 tuần 1 và tuần 3. Tuy nhiên trong tháng 5/2019 Hiệp hội đã tổ chức 2 lần: Tuần 1 vào ngày 2/5/2019 và tuần 3 vào ngày 16/5 vì vậy thứ 5 ngày 23 và ngày 30/5 Hiệp hội không tổ chức. Trong tháng 6 từ 6h30 đến 8h00 tuần 1 ngày 6/6 và tuần 3 ngày 20/6 sẽ tổ chức.

 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp