Phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Đắk Song đã xác định, gắn việc xây dựng Đảng với lãnh đạo phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.