DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

TỈNH  ĐĂK NÔNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2016 – 2021