TIÊU ĐIỂM :

Hồ sơ gia nhập

 

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

     TỈNH ĐẮK NÔNG

Số: 30/TB-HH

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

                                      Đăk Nông, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về mức thu Hội phí Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

 

Kính gửi:     ỦY VIÊN BCH HIỆP HỘI DN TỈNH

   – CHI HỘI CÁC HUYỆN

             – DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

– Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã được thông qua tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông nhiệm kì II ngày 29/9/2017.

– Quy định mức đóng Hội phí như sau:

+ Phí gia nhập lần đầu: 500.000 đồng/hội viên

+ Mức đóng góp Hội phí hàng năm phân thành ba loại:

  • Các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 5 tỉ đồng: 1.000.000 đồng/năm
  • Các doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 5 tỉ – 10 tỉ đồng: 2.000.000 đồng/năm
  • Các doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỉ đồng: 3.000.000 đồng/năm

+ Nộp một lần hoặc chia làm 2 lần: Trước 30/6 và 31/12 hàng năm

– Thời gian áp dụng bắt đầu từ 01/12/2017

– Hội phí có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như sau: Tài khoản: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông; số: 116 0000 79101; tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin bank) chi nhánh Đắk Nông.

– Xin thông báo đến Qúy Ban chấp hành, Qúy chi hội, Doanh nghiệp, Doanh nhân để thực hiện.

– Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng ban tài chính HHDN; DĐ: 0989 884 333

Lưu ý: Qúy đơn vị chuyển khoản qua Ngân hàng vui lòng ghi rõ thông tin và nội dung chuyển khoản để kế toán Hiệp hội lưu trữ tài liệu chính xác.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

–         Như trên

–         Chủ tịch HH “để báo cáo”

–         Lưu: VP

         TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Trần Văn Thuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện - Giới thiệu Doanh nghiệp